Caustische Soda

Bijtende soda (natriumhydroxide) is een witte vaste stof. We gebruiken natronloog voornamelijk als verfafbijtmiddel en voor oppervlaktereiniging.

Natriumhydroxide wordt voornamelijk gebruikt in de vorm van natronloog. Vaste natriumhydroxide is een integraal onderdeel van rioolreinigers, naast aluminiumkrullen. Opgelost in water, oxideert de sterke alkali (base) het aluminium met de ontwikkeling van warmte en waterstof en lost dan vetten en eiwitten op in de afzettingen door verzeping.

Hete oplossing lost brandwonden op in kookpotten (niet geschikt voor aluminium pannen).

Gevaren

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

caustischc
GHS 05, caustische substantie


Preventie

 • Adem geen stof / rook / gas / nevel / dampen / spray in.
 • Was grondig na gebruik.
 • Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming.

Noodmaatregelen

Eerste hulp Brandbestrijdingsmaatregelen
 • NA INSLIKKEN: mond spoelen. GEEN braken opwekken.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID (of op het haar): Trek onmiddellijk alle besmette kleding uit. Huid wassen met water / douche ..
 • NA INADEMING: Breng in de frisse lucht en blijf in een comfortabele houding om te ademen.
 • IN CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien van toepassing bestaande contactlenzen, indien mogelijk. Ga door met spoelen.
 • Bel onmiddellijk een huisarts (of buiten kantooruren een HUISARTSENPOST).
 • Gerichte behandeling (zie label).
 • Brandbestrijdingsmaatregelen gebaseerd op het milieu.
 • Speciale beschermende uitrusting voor brandbestrijding. Draag een volledig beschermend pak.
 • Inappropriate extinguishing agents
  • Product itself does not burn.
  • Let op: heftige reactie met water (warmteontwikkeling)

Veiligheidsmaatregelen

 • Veiligheidsmaatregelen met betrekking tot mensen
  • Draag beschermende uitrusting.
  • Houd onbeschermde mensen buiten.
 • Milieubescherming
  • Niet lozen in de riolering of waterwegen.
 • Procedure voor schoonmaken / afhalen
  • Mechanisch opnemen.
  • Stuur geschikte containers voor terugwinning of verwijdering. Gebruik neutralisatiemiddel.

Behandeling en opslag

Bijtende soda moet worden opgeslagen in hermetisch afgesloten containers. Als het namelijk in aanraking komt met zuurstof dan reageert tot natriumbicarbonaat of natriumcarbonaat.

Advies voor veilig gebruik

Gebruik en open de container voorzichtig.

 • Vermijd stofvorming.
 • Lever een oogspoelfles mee.

Advies voor bescherming tegen brand en explosie

Geen speciale acties vereist.

Tips voor gecombineerde opslag

 • Bewaar niet samen met zuren.
 • Blijf van metalen weg.

Eisen aan opslagruimten en containers

 • Zorg voor alkalibestendige vloeren.
 • Gebruik geen lichtmetalen containers.

Meer informatie over bewaarcondities

 • Houd container goed gesloten.
 • Bewaar op een droge plaats.
 • Product is hygroscopisch.

Opslagklasse VCI: 8 Bijtende stoffen

Veiligheidsvoorschriften


Overleg

Bijlagen